Deneme Süreli Kullanıcı Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Teracity Yazılım Teknolojileri San.Tic.A.Ş. (“Şirket”) ile www.bilimp.com adresinde yer alan uygulamaya (“Bilimp”) kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Şirket’ e ait www.bilimp.com adresinde yer alan uygulama (“Bilimp”) üzerinden erişilen bulut tabanlı bütünleşik araçlar yazılımı olan (“Uygulama”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Bilimp’e yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Bilimp ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Bilimp'ten faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler Kullanıcı tarafından derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Bilimp uygulamasına erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Bilimp’e bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

3.3 Kullanıcı tarafından Bilimp’e kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Bilimp üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.4 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Bilimp üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve Kullanıcı veya herhangi bir personelinin kişisel verilerinin gizliliğini ihlal etmemek kaydı ile bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Şirket tarafından Türkiye’de bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

3.5 Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında Kişisel Verilerle ilgili ortaya çıkabilecek tüm konularda işbu Sözleşme’nin süresi boyunca yürürlükte bulunan her türlü veri koruma mevzuatı hükümlerine uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hizmetlerin yerine getirilebilmesi için çalışanlarına, iş ve hizmet üretirken temas ettiği kişilere ait Kişisel Verileri Şirket’e ait “Bilimp” e aktarması ve bu verilere erişim sağlaması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda veri sorumlusu olarak Kullanıcı, veri işleyen olarak ise Şirket kişisel verilerin korunması mevzuatına uymakla yükümlüdürler. Kullanıcı, Sözleşme’nin ifası sırasında Şirket’ e aktardığı/ aktaracağı veya erişim sağlayacağı Kişisel Verilerin yürürlükteki veri koruma yasalarına ve düzenlemelere uygun olarak toplandığını ve veri işleyen olarak Şirket’ e ait “Bilimp”’e aktarım ve/veya bilgilerin Şirket tarafından saklanmasına ilişkin yasal mevzuatın öngördüğü tüm yükümlülükleri (aydınlatma, açık rıza vs.) yerine getirildiğini kabul ve garanti eder

3.6 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Bilimp, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

3.7 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Bilimp kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

Madde 4. Ödeme Koşulları

Bilimp uygulaması Kullanıcı tarafından 30 gün süreyle ücretsiz olarak kullanılacak olup; kullanıcının söz konusu programı satın almak istemesi www.bilimp.com sayfasında yer alan fiyatlar geçerlidir.

4.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Bilimp’de beyan edilen ücretleri yine Bilimp’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

4.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Bilimp’de belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı, uygulama üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirebilir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri www.bilimp.com sayfasında ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak kullanıcı sayısını arttırabilir veya İlave Araçları satın alabilir. Kullanımından vazgeçtiği kullanıcı sayısı veya ilave araçlara ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca kullandığı Bilimp araçlarının ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

4.3 Kullanım süresi sona ermeden önce Şirket, Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirmeyi yapar. Kullanıcı tarafından belirtilen sürede ödemenin yapılmaması suretiyle üyelik yenilenmez ise Kullnıcı’nın üyeliği otomatik olarak sonlanacaktır.

4.4 Şirket, ödemenin yapılarak Kullanıcı kaydının oluşturulmasının ardından, kayıt sırasında belirtilen e-posta adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin e-faturayı iletecektir.

Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Bilimp ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. Sözleşme ve Bilimp’e ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Bilimp ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır.

5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Bilimp’i veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Bilimp üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Bilimp’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Bilimp’e ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Bilimp’e veya Bilimp’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

5.4 Şirket, Uygulama'da yer menülerin isimlerini ve yerlerini değiştirme hakkına sahiptir.

Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Bilimp, kullanılabilir ve güncel bir program olmakla birlikte kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Şirket, ihtiyaç doğrultusunda gerek gördükçe söz konusu uygulamada çeşitli güncellemeler yapar ve söz konusu güncellemeleri kullanıcılarına sunar. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

6.2 Kullanıcı, Bilimp üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

6.3 Kullanıcı, Yüklediği içerikler ile Bilimp ve uygulamanın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, uygulama ve Bilimp’in kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Şirketin sorumlu olmadığını kabul eder.

Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Şirket ve Kullanıcı tarafından www.bilimp.com sayfası üzerinden onaylanarak yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacak, Kullanıcı tarafından satın alınmadığında 30 günlük deneme kullanımı sonunda kendiliğinden sona erecektir.

7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’ yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir. Sözleşmenin feshi sonunda o yıl için ödenmiş olan ücret geri iade edilmez.

7.3 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

7.4 Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Bilimp ve Uygulama’yı kullanamayacaktır.

7.5 Şirket, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Şirket, bu sürenin sona ermesinden sonra Kullanıcı ‘ya ait verileri silecek ve bir daha ulaşılamaz şekilde yok edecektir.

Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.2 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

8.3 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Bilimp’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Bilimp’i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

8.4 Kullanıcının bulut sisteminden sunucu sistemine geçmesi durumunda Şirket tarafından Kullanıcının sunucularına verilerin aktarılması sağlanacaktır.

8.5 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda BURSA Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

© 2023 Bilimp Tüm Hakları Saklıdır. | Tel: +(90) 850 222 27 46 | E-posta: info@bilimp.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram