AR-GE

Bilimp ile Ar-Ge Projelerinizi, Personellerinizi ve tüm ARGE faaliyetlerinizi ileri teknoloji ile kolay ve güvenli yönetin.Bilimp AR-GE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ


Etkin ve Kolay Yönetim


Bilimp Arge Modülü; ARGE Projelerinin etkin ve kolay bir biçimde oluşturulabilmesi ve yönetilebilmesi için akıllı bir yazılım omurgası sunar.

Bütünleşik Yazılım


Çok sayıda farklı yazılım veya platform kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak; Projeleri, Proje Adımlarını, Arge Personellerini ve bunlarla ilişkili tüm faaliyetleri bütünleşik olarak yönetir.

Yasalara Uygun


5746 Sayılı ARGE Merkezleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölglerinde yer alan şirketlerin Yasal olarak gerçekleştirmesi gereken tüm işlemleri takip eder ve raporlar. TÜBİTAK, KOSGEB vb. ARGE desteği veren kurumların programlarına uyumludur.

Bilimp ÖLÇÜLEBİLİRLİK

Bilimp yeni nesil akıllı Yönetim Bilgi Sistemi ile planlandığınız ve gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetlerinin planlanması, faliyetlerin süreleri ve maliyetlerinin hesaplnması, planlandığınız ve gerçekleştirdiğiniz tüm projelerin planlanması süreleri ve maliyetlerinin hesaplamaları, Oluşan ve Gerçekleşen görevlerinizin süre ve maliyet hesaplamaları yapılabilmektedir.

 • Bir Projeyi oluşturan tüm bilgiler ( Projenin yenilikçi Yönü ve Arge Niteliği, Yapılan Faaliyetler, Konuyu Belirleyen İhtiyaçlar, Projenin amacı, Başlatma Gerekçesi, Özgün Katkılar, Tekniğin Bilinen Durumu, Yönetim Planı, Ar-Ge Olanakları, Bilgi ve Deneyimler, Bilgi Birikimini İçselleştirme, Finansman Yönetimi, Ekonomik Öngörüler, Ulusal Kazanımlar, Geliştirmeye Katkısı, Alınacak Önlemler ve Hedef Pazarı alanları vb...) başka bir Kelime işlemciye ihtiyaç duymaksızın kolaylıkla ve aynı anda farklı kişiler tarafından pararlel olarak yazılabilir. Projeye ait dokümanlar, resimler ve videolar format kısıtlaması olmadan takip edilebilir.
 • Proje ortakları, Akademisyenler, Hedefler(Başarı Ölçüsü, Hedeflenen Değer), Hazırlık çalışmaları, Teknik ve Özgün Katkılar girilerek proje detaylandırılması yapılabilir.
 • Proje tarihi Değiştirme işlemi ile proje başlangıç ve bitiş tarihleri istenilen tarihe değiştirilebilir. Değiştiirilen tarihe göre daha önceden belirlenmiş olan iş paketleri tarihleri ve eforları otomatik olarak değişir.Bu özellik ile İş gücünden önemli zaman kazanımları sağlanır. Aynı tarihlere denk gelen iş paketleri uyarı mesaj sistemi ile değişiklik yapılacak eforların görülmesine kolaylık sağlar.
 • Proje çoğaltma seçeneği ile önceden girilmiş ancak iptal edilen proje bilgilerini aynı şekilde kopyalayarak tekrardan proje bilgilerini girmeye gerek kalmaz ve zaman kaybını ortadan kaldırır.
 • Risk bilgileri alanı ile riskin ve sürecin adı, alınacak önlemler, gerçekleşme olasılığı derecesi ve değeri bilgileri ile projenin risklerini takip etme imkânı sunarak, sorumlu personel/personeller tarafından önlem alınmasını ve değerlendirilen proje için risk raporu ile risk olay raporu alınmasını sağlar.
 • Proje süreçleri ile ilgili maddeler girilerek tarih/tarihler bazında doğrulama kriterleri adımları izlenebilir, süreç doğrulama raporları ile projenin süreç adımları izlenebilirliğini arttırır.
 • Proje denetlemeleri ile denetleme tarihi, denetime gelen kurum, denetmen bilgileri, görüşler ve denetleme sonucu izlenebilir.
 • Projeler ile ilgili hatırlatma mesajları girilebilir ve bu mesajlar belirlenen tarihlerde ilgili kişilere gönderilerek proje ile ilgili işlerin takibini kolaylaştırır.
 • Projelere eklenen iş paketlerinin faaliyetleri, iş paketinde kullanılacak yöntemler, maddeler halinde yapılacak olan test aşamalarını ve test durumları listelenerek takip edilebilir.
 • Proje iş paketlerine tamamlanma yüzdesi girilerek projenin hangi aşamada olduğunun bilgisini inceleme imkânı sunar. Bu özelliklik ile Projelerin zamanında tamamlanması daha kolay takip edilebilir.
 • Projede iş paketi içerisinde görev atama özelliği ile proje personellerine görev atayabilir, bu sayede personeller üzerinde ilgili projenin işlerini anında görebilmektedir.
 • Proje iş paketlerinde personelin eforu önem arz ettiğinden, personelin iş paketi tarihine göre girilen çalışması planlanan eforu belirlendiğinde otomatik olarak hesaplama yapar, personel diğer ay eforlarına göre fiili eforunu oluşturarak kullanıcıya takip etme kolaylığı sağlar.
 • Efor bilgileri grid ekranı sayesinde personelin iş paketindeki eforunu, diğer proje/paketlerdeki eforu ve toplam eforu kullanıcıya izlenmesini sağlar.
 • İnsan kaynakları ile entegre olduğundan iş paket personel eforlarına göre brüt aylık maliyet ve destek üst limitlerini otomatik atayarak hesaplama sonucu iş paketi personel maliyetlerini hesaplar.
 • Proje iş paketleri maliyet türleri ve planlanan maliyetler girilerek, gerçekleşen maliyetler ile karşılaştırılabilir, fatura bilgileri ve fatura nüshaları taranarak eklerine yüklenebilir.
 • Gizlilik içeren projelerin personel maliyetlerini, proje maliyetlerini ve tüm maliyetleri yetki tanımları sayesinde yetkili personellere açılabilir ya da yetkili olmayan personellerin görmesi engellenerek yüksek güvenlik sağlar.
 • Proje destek bilgileri ile projeye istinaden desteklenen gider kalemlerinin, proje bütçesi içindeki tutar ve onaylanan tutarı karşılaştırabilir, ödemesi yapılan gider kalemlerinin fatura bilgileri ve fatura nüshası taranarak eklerine yüklenebilir.
 • Proje denetlemeleri dışında AR-GE merkezi olarak denetlemelerinde takibi yapılabilmekte olup, denetmenler ve sonuçları takip edilebilmektedir. Ekler alanına faaliyet raporları yüklenebilir, hatırlatma özelliği sayesinde denetlemenin geçerlilik tarihine göre belirlenen zamanlarda hatırlatma yaparak projede yapılması gerekenlerin unutulma riskleri ortadan kaldırılır.
 • Çalışma bilgilerine AR-GE personellerinin çalıştıkları projelerde ve iş paketlerinde yapılan çalışma ile ilgili dokümanlar ve fotoğraflar yüklenebilmekte olup, yöneticilerin projelerde yapılan işlemlerin raporunu alarak yönetmesini sağlar.
 • Envanter ve ürün bilgileri girilebilir, envanterler bilgi teknoloji cihaz ve yazılımları ile diğer cihaz ekipman envanter tipleri olarak gruplama yapılabilir. Ayrıca envanterlerin takibi için ilgili kişilere hatırlatma bilgisi girebilir, envanter fotoğraf ve fatura ekleri yüklenebilir.
 • AR-GE paneli sayesinde tüm projeler, projelerde çalışan personeller, projelerin toplam bütçesi, toplam eforlar, projelerde ki patentler, akademik yayınlar, etkinlikler ve projelerin performans endeksleri yöneticilerin tek ekrandan detaylı şekilde takip etmesine imkân sunarken, proje zaman grafiği ile proje süresi ile tamamlanmış süreler görülebilmektedir.
 • AR-GE Panelinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği performans endeks dağılımı Girdi, Süreç ve Çıktı kurumun personellerine, proje harcamalarına, proje kapasiteleri gibi durumlarına göre sistem otomatik dağılımlarını gerçekleştirerek yöneticiler altta belirtilen oranlara göre yüzde olarak karşılığını takip edebilir.
 • Proje Bilgi, Çalışma Süresi, Durumu, Desteklenen Projeler, Proje İş Paketleri, Destek Ödemesi Yapılan Projeler, Proje Denetleme,Proje Çalışma Bilgisi raporları alınabilir,Proje İş Zaman Planı Grafiği, Yıllara Göre Proje Sayıları Grafiği gibi raporlamalarda, kolay filtreleme tekniği ile liste ve grafik bazlı raporlar alınarak AR-GE projelerinin performansını ölçmeyi sağlar.
 • İş Paketleri Bazında Proje Personelleri , Aylık Çalışma Süreleri Toplamı, Planlanan Personel Aylık Eforları, Yıllık Gerçekleşen Eforlar, Aylara Göre Kalan Efor Süreleri, Proje Personelleri Grafiği, Personel Puantaj Raporu(Proje Eforları ile Aylık Çalışma Saatinin Ortalaması) gibi raporlar alınarak proje efor girişlerinde kullanıcıyı doğru şekilde yönlendirerek, personel eforlarının takibini yapar ve personellerin performansı ölçülebilir.
 • Destek Ödemeleri , Proje Eğitim Harcaması , Proje Genel Maliyet , İş Paketleri Dağılım Yüzdesi Grafiği, Proje İş paketleri Bütçesi, Proje Genel Maliyet Grafiği gibi finansal raporlamalar sayesinde projelere yapılan destek ödemelerini takip edebilir, iş paketleri ve genel proje maliyetlerini değerlendirme imkânı sunar.
 • Envanter Raporları ile mevcut envanterlerin durumu envanter toplamları raporu ve ürün raporları ile stokta bulunan ürünler raporlanabilmektedir.
 • Faaliyet raporları(5746), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın istediği verilerin raporlanmasında Zaman-işgücünü minimize ederken, dokümantasyonlar için harcanan zaman kaybını ortadan kaldırır.

FAALİYET RAPORLARININ ANA BAŞLIKLARI


 • İşletme Genel Bilgileri,
 • Ar-Ge Merkezinin İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirilmesi,
 • Ar-Ge Merkezi Genel Bilgileri,
 • Ar-Ge Merkezi Cihaz ve Ekipman Altyapısı,
 • Ar-Ge Merkezi Mali Bilgileri,
 • Ar-Ge Merkezi Projeleri,
 • Ar-Ge Merkezinin Bilgi Kaynakları,
 • Ar-Ge Merkezi Performans Kriterlerine İlişkin Bilgiler Bir Önceki Faaliyet Değerlendirme Toplantısında Alınan Kararlara İlişkin Yapılan Çalışmalar,
 • Dışarıda Geçirilen Sürelere İlişkin Bilgiler